پیمانکاران

فرم همکاری پیمانکاران با کادک

نام کامل شرکت(ضروری)
نام تجاری(ضروری)
نام مدیرعامل(ضروری)
وضعیت حقوقی شرکت(ضروری)
MM slash DD slash YYYY
نوع مالکیت(ضروری)
نشانی

اطلاعات تکمیل کننده

نام و نام خانوادگی(ضروری)