واحد ساخت و پروژه کادک به عنوان قلب تپنده و مرکز ثقل سازمان؛ نقشی مهم و اساسی در پروسه خودکفایی و داخلی سازی قطعات برای صنایع خودرو سازی کرمان بر عهده دارد. اگر بخواهیم این نهاد را به چیزی تشبیه کنیم؛ میتوان آن را به سان نوک پیکان تیری در نظر گرفت که با شکافت هوا در مسیری جدید ورود نموده و عرصه نوین را با سرعت و دقت در مینوردد.

با توجه به در برگیری طیف وسیعی از محصولات و تداخل چندین صنعت و روش تولید در عرصه قطعات خودرو؛ کادک سعی نموده بمنظور تخصصی نمودن فعالیت خود و حفظ چابکی در پیشبرد پروژه ها و ارتقای دانش فنی خود همزمان با ورود خودرو های با فناوری نوین؛ در حوزه های مختلف نسبت به تفکیک فعالیت دپارتمان های خود اقدام نموده و در هر دپارتمان با بهره گیری از دانش و تجارب مهندسین خود که سوابق تحصیلی و کاری مرتبط را دارند بتواند گام های مستحکم و رو به جلو در مسیر تولید قطعات خودرویی ساخت داخل بردارد.

بدین منظور واحد ساخت و تامین به زیر مجموعه گروه قطعات فلزی و مکانیزم ها؛ پلیمری و پلاستیکی؛ قطعات الکترونیکی و سنسوری و همچنین تهویه مطبوع و خنک کاری تقسیم بندی گردیده است.

این واحد از ابتدای تعریف هر پروژه در سازمان نسبت به انتخاب سازنده؛ انجام توافقات انعقاد قرارداد و تبدیل ایده تا عمل (دریافت نمونه مقدماتی؛ نمونه اولیه و یکروز خط) و در نهایت تولید انبوه اقدامات مقتضی را تحت نظر معاونت محترم اجرایی و مدیران واحد ساخت انجام می دهد.